Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Ελληνική Εταρεία Συστημικών Μελετών
 
     

      Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες από τεχνολογίες οι οποίες είναι εφικτές και χρησιμοποιούνται ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και οι οποίες μελετούνται στα πλαίσια της έρευνας εργασιών του επαγελματικού προγράμματος CSAP μεταπτυχιακού επιπεδου, του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύονται στα διεθνή συνέδρια του προγράμματος.

      Στοιχεία για όλες τις μελέτες συλλέγονται επίσης από έρευνες ή άλλες μελέτες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή πολυτεχνικών σχολών εσωτερικού και εξωτερικών, καθώς και αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων οργανισμών όπως η NASA, το Τμήμα Ενέργειας των ΗΠΑ κ.ά.

     Οι έρευνες γίνονται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και κάθε νέα τεχνολογία είναι ευπρόσδεκτη για μελέτη και περαιτέρω ανάπτυξη. Οι έρευνες υποστηρίζονται από τις εταιρείες που συμμετέχουν και προωθούν ήδη τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε από ανεξάρτητους ερευνητές που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

 
 
     Η παρούσα ιστοσελίδα υποστηρίζει τεχνικές πλαισίων η οποία δεν υποστηρίζεται επαρκώς σε παλιές εκδόσεις του Internet Explorer. Σε αυτή τη περίπτωση συνίσταται η χρήση άλλων φυλλομετρητών για σωστή απεικόνιση. (Firefox Mozilla, Chrome Google, Opera, Safari κ.ά.)
 
Πανεπιστήμιο Πατρών
     Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια έρευνας και πρακτικής εξάσκησης στο μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσων του Πανεπιστημίου Πατρών.